1) hausis.lt yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre. 

2) Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas hausis.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su Privatumo politika susipažinau ir sutinku, kad mano asmens duomenis hausis.lt tvarkytų Tiesioginės rinkodaros tikslais“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo hausis.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.

3) hausis.lt atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta hausis.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie hausis.lt.

4) Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą hausis.lt privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo. 

5) Asmens kodą hausis.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako hausis.lt ar hausis.lt partnerių prekes lizingu, ir/arba perkant prekės garantiją ir/ar draudimą. 

6) Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros hausis.lt bei kreiptis į hausis.lt  el. paštu info@hausis.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

7) Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš hausis.lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios hausis.lt ir Paskyros skyriuje „Naujienlaiškis“, prie teiginio "Užsakyti" pasirinkti variantą "Ne" ir paspausti "Tęsti". Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@hausis.lt arba skambinti bendruoju hausis.lt klientų konsultavimo telefonu ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono  numeriais. Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.

8) hausis.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje hausis.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). hausis.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi hausis.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.


9) 
hausis.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per hausis.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10) Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą hausis.lt raštu, susipažinti su hausis.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) pateikti prašymą hausis.lt raštu, elektroniniu paštu info@hausis.lt, bendruoju telefonu, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka - tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje hausis.lt; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose. 

11) 10 p. išvardintais atitinkamais atvejais hausis.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti. 

12)  Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui. 


13)  Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš hausis.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti hausis.lt Partneriams.

14) Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

15) hausis.lt  Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi hausis.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. 

16) Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu hausis.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu hausis.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus hausis.lt pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

17) hausis.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys hausis.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

18)  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie hausis.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti hausis.lt.

19)  Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus hausis.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

20) Jeigu hausis.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

21) Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės hausis.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie hausis.lt, gali būti įrašyti Slapukai. 

22) Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės hausis.lt funkcijos jam gali neveikti.

23) hausis.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis hausis.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis –skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. hausis.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie hausis.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų hausis.lt Partnerį.